hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare

Todas as Glórias a Sri Guru e Sri Gauranga

sri-krsna-caitanya prabhu nityananda
sri-advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

 

Mudamos para:

http://www.nitaigaura.com.br

http://www.nitaigaura.com.br

http://www.nitaigaura.com.br

 

Desde 18/julho/2000
(última atualização: 12/05/2014)
 

+Visvavandya Dasa Nitai Gaura Hari Bol